Opvoedbegeleiding

 

Men kan de eerste 4 maanden van een hondenleven indelen in drie periodes, de inprentingsperiode, de socialisatieperiode en de rangordeperiode.

In deze periodes wordt de hond gevormd: alles wat hij leert, alle negatieve en positieve ervaringen die hij heeft, alles waarmee hij in kontakt komt, zal invloed hebben op zijn verdere leven. In de literatuur over honden worden deze periodes nogal tegenstrijdig bekeken (de indeling verschilt nogal eens), maar de experts zijn het er over eens dat de hond wel degelijk in zijn prille jeugd beïnvloedbaar is en dat ongewenst gedrag voortvloeit uit ervaringen die hij gehad heeft in één van deze belangrijke periodes.


Het is dan ook erg belangrijk dat uw jonge hond blootgesteld wordt aan allerlei verschillende indrukken. De hond moet leren wat wel en niet mag, waar wel of niet bang voor te zijn, etc. De opgedane indrukken zal de hond namelijk de rest van zijn/haar leven met zich meedragen.


Dat de juiste opvoeding van uw hond erg tijdrovend is, begrijp ik als geen ander. Het zou dan ook makkelijk zijn als ik zou zeggen dat wel even voor u te willen doen. Die wil is er zeker, want wat is er nou leuker dan met een pup aan de gang te gaan? Maar hoe graag ik dit ook zou willen doen, toch bied ik deze service niet zomaar aan.

Naast alle indrukken die u uw hond laat opdoen is dit namelijk ook een uitgelezen mogelijkheid om een sterke band met uw hond op te bouwen.

Ik zal dus altijd prefereren dat u uw hond zelf door deze periodes leidt. Desalniettemin bied ik, naast schriftelijk advies, ook praktijkondersteuning aan.  


Werkwijze

Het schriftelijk advies omvat een uitleg van deze verschillende periodes, alsmede een checklist voor alle oefeningen die u samen met uw hond kunt gaan doen. Aan de hand van deze checklist biedt u uw hond een goede basis, hetgeen u (en uw hond) een hoop ellende in de toekomst kan besparen.

Natuurlijk kan ik u desgewenst ook in praktijk helpen. Ik haal de pup bij u thuis op en neem deze mee op een ongeveer anderhalf uur durend avontuur. Tijdens dit avontuur zal ik de pup op spelende wijze blootstellen aan allerlei nieuwe indrukken. Deze praktische ondersteuning vindt plaats als aanvulling op uw eigen begeleiding en de inhoud wordt natuurlijk in overleg met u vastgesteld. 

                              
Het werkgebied

Tomdog's Opvoedbegeleiding wordt landelijk aangeboden (*).

 

Kosten

Schriftelijk advies: € 97,50 (incl. btw).

Praktijkondersteuning: € 36,00 per les (incl. btw).


* Ik reken geen extra voorrijdkosten binnen een straal van twintig kilometer, voor huisbezoeken buiten deze 20 kilometer reken ik een kilometervergoeding van € 0,26 per kilometer.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Algemene voorwaarden opvoedbegeleiding

I. Definities

De adviseur/trainer: Tom van der Does, directeur van TomDog , gevestigd te 's-Hertogenbosch.

Cliënt: de eigenaar van het dier, die de adviseur/trainer opdracht geeft inzake advies uit te brengen en/of de training van de hond.

II. Algemeen

Alle tussen de adviseur/trainer en de cliënt gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden:
a. De adviseur/trainer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
b. De adviseur/trainer zal de cliënt en hond naar beste vermogen begeleiden, zonder aanzien des persoons.
c. Toevertrouwde feiten die vertrouwelijk van aard zijn, zullen te allen tijde worden gerespecteerd. Mededelingen aan derden worden slechts gedaan na overleg met de cliënt en uitsluitend wanneer de adviseur/trainer ervan overtuigd is dat de belangen van de cliënt en de hond of de omgeving hiermee zullen zijn gediend.


III. Adviezen en training

a. Een bezitter/eigenaar van een hond kan advies en/of training vragen aan de adviseur/trainer.
b. De training is gebaseerd op de ervaringen van de adviseur/trainer.
c. Deze training leidt niet tot aansprakelijkheid van de adviseur/trainer. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn of haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.
d. Een garantie op de uitkomst van de training kan niet gegeven worden.
e. De adviseur/trainer behoudt zich het recht voor een cliënt te weigeren wanneer een cliënt weigert mee te werken aan een opgestelde training.
f. De trainingen geschieden op eigen risico van de cliënt. De adviseur/trainer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of letsel, welke onverhoopt worden opgelopen.
g. De te trainen honden dienen te zijn meeverzekerd in de WA-verzekering van de eigenaar/bezitter van de hond.


IV. Betaling/afspraken

a. Gemaakte afspraken tussen de adviseur/trainer en cliënt kunnen tot minimaal 24 uur van te voren door de cliënt worden afgezegd of gewijzigd. Later afzeggen/wijzigen door de cliënt kan alleen in geval van overmacht en met wederzijdse instemming.
b. De adviseur/trainer behoudt zich het recht voor om eenmaal gemaakte afspraken, die door cliënt niet of niet tijdig zijn afgezegd, volledig in rekening te brengen van cliënt.
c. Indien door ziekte of overmacht van de adviseur/trainer een afspraak moet worden gewijzigd, dan draagt de trainer er zorg voor dat deze afspraak op zo kort mogelijke termijn alsnog gerealiseerd wordt.
d. Betaling dient contant of via bankoverschrijving en voorafgaand aan het advies en/of de training te geschieden.
e. Honden, welke een privé-training ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periodieke entingen via een dierenarts.
f. Alle door de adviseur/trainer versterkte rapporten, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake het advies en/of de privé-training en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de adviseur/trainer verveelvoudig openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht.


's-Hertogenbosch, 10 maart 2013.

 

UA-41778165-1