Hondenuitlaatservice

 

TomDog is ontstaan doordat ik tijdens mijn werk voor een grote uitlaatservice een aantal honden niet het plezier kon geven wat zij verdienden. Zij functioneerden niet optimaal in een grote groep. Sommigen waren zeer angstig, anderen juist te dominant of vertoonde jachtgedrag op de kleinere honden. En u kunt zich ongetwijfeld ook voorstellen dat in een grote groep, de speelse, jonge honden te pas en te onpas tegen de rustige, oudere honden opspringen. In mijn beleving was het voor 90% van de honden helemaal fantastisch, maar voor 10% was het eigenlijk helemaal geen pretje.


Ik ben van mening dat 100% van 'mijn' honden het helemaal fantastisch moet vinden om mee te gaan. Ik onderscheid me daarom van de andere uitlaatservices door geheel in te spelen op de behoeften van de hond. Ik houd de wandelgroepen klein, zodat ik iedere hond de aandacht kan geven die hij of zij verdient, de ophaal- en thuisbrengtijden beperkt blijven en ik de groepjes kan indelen naar de behoeften van iedere individuele hond. Karakter en leeftijd van de hond spelen hierbij natuurlijk een grote rol. 

                                                                                                                                       

NB. Verreweg het belangrijkste voor u en uw hond is natuurlijk dat uw hond onder professionele begeleiding, een leuke, maar vooral ook veilige tijd beleeft. Ik ben, naast mijn Kynologisch Instructeur diploma, dan ook in het bezit van het landelijk erkende HUS-diploma (Honden Uitlaat Service). Naast rassenkennis en gedragsherkenning, is bijvoorbeeld EHBO een belangrijk onderdeel van deze opleiding.


Het werkgebied

TomDog's hondenuitlaatservice wordt aangeboden in 's-Hertogenbosch, Engelen (De Haverleij), Vught en Rosmalen (De Groote Wielen).

                                                                                                                                     

De wandelgebieden

Ik maak gebruik van verschillende uitgaansgebieden welke geheel zijn afgestemd op de behoeften van uw hond. Zwemt uw hond bijvoorbeeld graag, dan zal ik regelmatig het water opzoeken met uw hond. Snuffelt/speurt uw hond graag, dan zal ik juist bosrijke gebieden aandoen en voor de oudere en/of rustigere honden zoek ik juist weer een rustige omgeving op.


Hoe lang duurt een sessie ?

Door de kleine groepen zit uw hond, in tegenstelling tot bij veel andere uitlaatservices, nooit lang in de auto. U kunt zich voorstellen dat het zitten in een 'bewegend' hok niet altijd als prettig ervaren wordt. Ook daarom houd ik de groepen klein, zodat de ophaal- en thuisbrengtijden tot een minimum beperkt worden. Ik scherm dus niet met sessies van 3 uur, waarvan de eigenlijke speel-/wandeltijd vaak drie kwartier of een uur bedraagt. Ik prefereer 'quality-time' en zorg dus dat uw hond nooit lang in de auto hoeft te zitten. Eenmaal aangekomen, verblijven we minimaal een uur op de uitgekozen locatie. 

                 

Ophaaltijden

Afhankelijk van uw wensen, de groep en het uitgaansgebied, zal uw hond tussen 9.00 uur en 14.00 uur opgehaald worden.

 

Kosten

Strippenkaart a 10 wandelingen €125.00
Strippenkaart a 20 wandelingen €240.00


De vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Algemene voorwaarden Hondenuitlaatservice 

1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.  De opdrachtnemer: Tom van der Does, directeur van TomDog, gevestigd te 's-Hertogenbosch.
2.  De opdrachtgever: de eigenaar van de hond die op een of meerdere dagen en tijdstippen door TomDog wordt uitgelaten.
 
2 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen opdrachtnemer en opdrachtgever worden gesloten. 

 

Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de hond op bij overeenkomst vastgestelde tijdstippen wordt uitgelaten.
Opdrachtnemer draagt daarbij zorg voor verantwoord vervoer van en naar huis. De hond wordt in een groep van maximaal 4 honden gedurende 60 minuten uitgelaten,
onder toezicht van ten minste een gediplomeerde dierenverzorger. Uitlaatservice wordt eerst geboden nadat de hond aantoonbaar is ingeënt (cocktailenting). Tevens
dient de hond preventief te zijn behandeld tegen vlooien en wormen. Vooraf vindt een intakegesprek plaats.

 

4 – De prijs 
De prijzen, vermeld op de website, zijn inclusief BTW.

5 - Mogelijkheid tot verval wandelingen
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om wandelingen te laten vervallen op een van de volgende gronden:
-     loopsheid van de hond
-     ziekte van de hond
-     vakantie van de opdrachtnemer
-     vakantie van de opdrachtgever
-     nationale feestdagen
-     weersomstandigheden


6 – Betaling van de hondenuitlaatservice

a.  Betaling geschiedt per contant of per bankoverschrijving.
b.  Betaling per bankoverschrijving dient binnen vijf werkdagen na ontvagst factuur op de rekening van opdrachtnemer te zijn bijgeschreven.
c.  Betaling per contact dient direct na ontvangst factuur te geschieden.
d.  Indien betaling per bankoverschrijving niet tijdig is geschiedt of bij stornering, is opdrachtgever gehouden het verschuldigde bedrag binnen vijf werkdagen alsnog
     aan opdrachtnemer te voldoen, bij het in gebreke hiervan blijven staakt de opdrachtnemer de uitlaatservice onmiddellijk totdat de betalingen worden hervat.
e.  Vorderingen worden in handen gegeven van een incassobureau, de kosten daarvan worden op opdrachtgever verhaald.

 

7 – Verplichtingen van de opdrachtgever hondenuitlaatservice
a.  Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door de hond aan opdrachtnemer, diens werknemers, diens eigendommen, een andere hond of derden toegebrachte
     schade.
b.  Opdrachtgever is verplicht de daaruit voortvloeiende kosten te voldoen als opdrachtnemer tijdens de uitlaatservice oordeelt dat consultatie van een dierenarts
     noodzakelijk is.
c.  Opdrachtgever beschikt over een WA-verzekering, die ook op de hond van toepassing is.
d.  Bij loopsheid of ziekte van de hond wordt de uitlaatservice niet verleend. Opdrachtgever is verplicht de hond in verband met loopsheid of ziekte, uiterlijk een dag
     tevoren, voor 20.00 uur bij opdrachtnemer af te melden.
e.  Opdrachtgever verplicht zich opdrachtnemer, dan wel degene die in dienst is van opdrachtnemer, toegang te verschaffen tot het verblijf van de hond en ervoor zorg te dragen dat de hond op de overeengekomen tijdstippen aanwezig is.

 

9 – Verplichtingen van de opdrachtnemer
a.  Opdrachtnemer staat ervoor in dat de door haar of haar werknemers verrichte diensten beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed
     vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
b.  Opdrachtnemer houdt opdrachtgever van de hondenuitlaatservice op de hoogte van de ontwikkelingen en het gedrag van de hond in de groep. Bij afwijkend gedrag
     adviseert opdrachtnemer aan opdrachtgever.
c.  Opdrachtnemer verplicht zich een dierenarts te consulteren indien zij tijdens het uitlaten of de verzorging oordeelt dat consultatie van een dierenarts noodzakelijk is. De kosten hieraan verbonden en de kosten van behandeling komen voor rekening van opdrachtgever.

 

10 – Opzegging van de overeenkomst
Als opdrachtnemer oordeelt dat de hond niet langer in de groep gehandhaafd kan worden, behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor de overeenkomst in ieder geval met onmiddellijke ingang op te zeggen.

 

11 – Toepasselijk recht

In geval van geschillen is de rechter van de rechtbank ’s-Hertogenbosch bevoegd.
 

 's-Hertogenbosch, 9 november 2013.


 

UA-41778165-1