Gedragsadvies voor honden

 

Ik help u graag bij het oplossen van een eventueel gedragsprobleem (of gedragsproblemen) van uw hond. Er zijn veel verschillende gedragsproblemen en deze kunnen heel vervelend zijn voor u, maar zeker ook voor uw hond.

 

Bij gedragsproblemen kunt u bijvoorbeeld denken aan het volgende:                     

 • trekken aan de riem;  
 • overmatig opgewonden gedrag (bv bij de deurbel);
 • niet komen als u roept;
 • opspringen;
 • slopen;
 • agressief / onvriendelijk gedrag naar honden, mensen of andere dieren; 
 • verlatingsangst;
 • angst voor mensen, honden of andere dieren;
 • angst voor harde geluiden, zoals vuurwerk of onweer;
 • overmatig blaffen, janken, piepen;
 • onzindelijkheid;
 • ongehoorzaamheid.
 
De oorzaak

Gedragsproblemen kunnen door verschillende oorzaken ontstaan of zijn ontstaan, in het meerendeel van de gevallen is er echter sprake van een miscommunicatie tussen de eigenaar en de hond. Maar gedragsproblemen kunnen bijvoorbeeld ook een genetische of medische oorsprong hebben of kunnen voortkomen uit een vervelende ervaring welke uw hond ooit heeft ondervonden.

 

De oplossing

Om het probleem op te lossen gaat het vaak niet om het afleren van het ongewenste gedrag, maar om het aanleren van gewenst gedrag. Door goede omstandigheden te creëren en uw hond te begeleiden lokken we het gewenste gedrag bij uw hond uit. Dit geeft u de kans om uw hond veel te belonen om zo het gewenste gedrag sterker te maken dan het probleemgedrag. Hetzelfde resultaat is moeilijker te behalen in een groepsles op een hondenschool. Bij gedragsproblemen is juist een individueel behandelplan nodig, geheel aangepast op uw situatie, uw hond en het gedragsprobleem.

 

Werkwijze

Om het probleemgedrag in kaart te brengen word er eerst een afspraak gemaakt voor een huisbezoek. Tijdens dit, ongeveer twee uur durende, huisbezoek (consult) observeer ik het ongewenste gedrag van uw hond en vul samen met u een vragenlijst in waarin we de geschiedenis en het probleemgedrag van de hond doornemen. Dit is nodig om een duidelijk beeld te vormen van het probleem en de oorzaak.

Ik wil ook graag weten wat uw verwachtingen en mogelijkheden zijn, zodat ik de therapie daarop kunnen afstemmen. Dit maatwerk zorgt er voor dat de behandeling voor u ook haalbaar is. Aan de hand van de bevindingen zal ik advies uitgebrengen hoe het probleem verder aan te pakken.

Het komt ook voor dat een behandeling niet toereikend is en dat ik u doorverwijs naar een dierenarts. Dit laatste doe ik alleen als ik denk dat medicatie de therapie kan ondersteunen of vervangen.

 


Individueel trainingsprogramma

Ik prefereer altijd dat u zelf met uw hond aan de slag gaat, hierdoor wordt het onderling contact beter en bouwt u een sterke band op met uw hond. Mocht het probleem en uw situatie het toelaten, adviseer ik dus vaak een individueel trainingsprogramma welke u met uw hond kunt doorlopen om het probleem te verminderen of helemaal te verhelpen. 

Gedurende het trainingsprogramma sta ik telefonisch en/of via e-mail paraat voor al uw vragen.

Een trainingsprogramma duurt, afhankelijk van het probleem en uw tijd, zo'n drie tot vijf weken. Ik begin met een uitleg van de training(en) en daarna oefenen we de training(en) in praktijk. U gaat daarna met uw hond aan de slag en na twee weken kom ik de voortgang bekijken en het programma eventueel aanpassen en/of uitbreiden. Gemiddeld genomen volgen er twee vervolgafspraken, afhankelijk van het probleem en uw tijd. 


Het werkgebied

Tomdog's Gedragsadvies wordt landelijk aangeboden (*).

 

Kosten

Consult = € 69,50 (incl. btw).

Vervolgafspraken = € 36,00 per afspraak (incl. btw).


* Ik reken geen extra voorrijdkosten binnen een straal van twintig kilometer, voor huisbezoeken buiten deze 20 kilometer reken ik een vergoeding van € 0,26 per kilometer.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Algemene voorwaarden gedragsadvies

I. Definities

De gedragsadviseur: Tom van der Does, directeur van TomDog , gevestigd te 's-Hertogenbosch.

Cliënt: de eigenaar van het dier, die de gedragsadviseur opdracht geeft advies uit te brengen inzake het ongewenste gedrag van de hond.


II. Algemeen

Alle tussen de Gedragsadviseur en de cliënt gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden:

a. De gedragsadviseur zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

b. De gedragsadviseur zal de cliënt en hond naar beste vermogen begeleiden, zonder aanzien des persoons.

c. Toevertrouwde feiten die vertrouwelijk van aard zijn, zullen te allen tijde worden gerespecteerd. Mededelingen aan derden worden slechts gedaan na overleg met de cliënt en uitsluitend wanneer de gedragsadviseur ervan overtuigd is dat de belangen van de cliënt en de hond of de omgeving hiermee zullen zijn gediend.

 

III. Adviezen, therapieën en training

a. Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het gedrag van een hond advies vragen aan de gedragsadviseur.

b. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van de gedragsadviseur.

c. Deze advisering/behandeling leidt niet tot aansprakelijkheid van de gedragsadviseur. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn of haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.

d. De gedragsadviseur kan een inschatting/prognose geven over de mogelijkheid tot vermindering van probleemgedrag van de hond. Een garantie op de uitkomst van de therapie/advies/training kan echter niet gegeven worden.

e. De gedragsadviseur behoudt zich het recht voor een cliënt te weigeren wanneer een cliënt weigert mee te werken aan een opgestelde therapie.

f. De trainingen geschieden op eigen risico van de cliënt. De gedragsadviseur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of letsel, welke onverhoopt worden opgelopen.

g. De te trainen honden dienen te zijn meeverzekerd in de WA-verzekering van de eigenaar/bezitter van de hond.

 

IV. Betaling/afspraken

a. Gemaakte afspraken tussen de gedragsadviseur en cliënt kunnen tot minimaal 24 uur van te voren door de cliënt worden afgezegd of gewijzigd. Later afzeggen/wijzigen door de cliënt kan alleen in geval van overmacht en met wederzijdse instemming.

b. De gedragsadviseur behoudt zich het recht voor om eenmaal gemaakte afspraken, die door cliënt niet of niet tijdig zijn afgezegd, volledig in rekening te brengen van cliënt.

c. Indien door ziekte of overmacht van de gedragsadviseur een afspraak moet worden gewijzigd, dan draagt de gedragsadviseur er zorg voor dat deze afspraak op zo kort mogelijke termijn alsnog gerealiseerd wordt.

d. Betaling dient contant of via bankoverschrijving en voorafgaand aan de behandeling/therapie te geschieden.

e. Honden, welke een gedragstherapeutische of privé-training ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periodieke entingen via een dierenarts.

f. Alle door de gedragsadviseur versterkte rapporten, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake gedragstherapeutische behandeling en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gedragsadviseur verveelvoudig openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht.

 

's-Hertogenbosch, 10 maart 2013.

 

UA-41778165-1